​Lovpligtige oplysninger

Advokat Peter Axel Nielsen (cvr. nr. 27118739 ) og Advokatfirmaet Steen Borre Advokatanpartsselskab ( cvr. nr. 19359395) har kontor på følgende adresse:​

Hjallesevej 143, 5230 Odense M.

Vi kan kontaktes på telefon 66 11 00 22

samt på e-mailadressen

Peter Axel Nielsen: pa@axelogborre.dk

Steen Borre: sb@axelogborre.dk

Advokaterne Axel & Borre – er et advokatkontorfællesskab mellem Advokat Peter Axel Nielsen (cvr. nr. 27118739) og Advokatfirmaet Steen Borre Advokatanpartsselskab ( cvr. nr. 19359395)

Advokat Peter Axel Nielsen har klientkonto i Sparekassen Sjælland-Fyn og advokatfirmaet Steen Borre Advokatanpartsselskab har klientkonto i Nordea

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne er omfattet af firmaernes respektive ansvarsforsikringer og garantiordninger tegnet hos Codan Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokaterne uanset, hvor advokatvirksomheden udøves

Ansvarsforsikringen har en dækningssum på kr. 5.000.000,00 pr. advokat pr. år. Herudover er hver advokat om-fattet af en garantiforsikring på kr. 5.000.000,00 pr. advokat pr. år.

Advokaterne er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler og rådgiver således alene om dansk ret

​Vi er ansvarlige for vores rådgivning over for vores kunder efter dansk rets almindelige regler. Vores ansvar pr. opgave er dog begrænset til kr. 500.000,00. Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte eller konsekvensøkonomiske tab.

Enhver tvist mellem en kunde og advokater skal løses efter dansk ret ved de danske domstole.

Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær eller adfærd, kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

AXEL & BORRE ADVOKATER

Hjallesevej 143

5230 Odense M

Klik her for rutevejledning

Læs cookie deklaration her

Kontakt os

Telefon: 66 11 00 22

​Steen Borre sb@axelogborre.dk

Peter Axel pa@axelogborre.dk

Åbningstider

Mandag - torsdag: 09.00 - 16.00

Fredag: 09.00 - 14.00