​Forretningsbetingelser

Axel & Borre Advokater​

1. Generelt

​Forretningsbetingelser er gældende fra 1. januar 2022.

Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende forretningsbetingelser for alle opgaver, der udføres. Opmærksomheden henledes på, at forretningsbetingelserne indeholder ansvarsbegrænsning.

2. Sagens opstart

Ved modtagelse af en sag undersøger vi i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vore egne interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt.

Vi er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi er således forpligtet til at indhente ID fra kunder, efter de til enhver tid gældende regler. Kunder skal derfor oplyse navn, adresse, mail, telefonnummer samt cpr-nr. eller cvr-nr. og i fleste tilfælde, som ex. ved ejendomshandler og dødsboer, aflevere kopi af sundhedskort og kørekort eller pas. Oplysningspligten omfatter også ejerforhold, hvis kunden er et selskab.​

3. Sagens fakturering

​Advokaterne afregner som udgangspunkt sagerne efter enten fast tilbud eller medgået tid

Ved længerevarende sager kan der kræves acontoafregning.

Sagsrelaterede udlæg afkræves kunden, ligesom vi kan anmode om indbetaling af depositum

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato. 

4. Klientmidler

Advokat Peter Axel Nielsen har klientkonto i Sparekassen Sjælland-Fyn og advokatfirmaet Steen Borre Advokatanpartsselskab har klientkonto i Nordea.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.​

5. Immaterielle rettigheder

​Ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til det arbejde og materiale, som advokaterne frembringer, tilhører som udgangspunkt advokaterne, medmindre andet er særskilt aftalt

6. Ansvarsforsikring og garantiforsikring

​Advokaterne er omfattet af firmaernes respektive ansvarsforsikringer og garantiordninger tegnet hos Codan Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokaterne uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvarsforsikringen har en dækningssum på kr. 5.000.000,00 pr. advokat pr. år. Herudover er hver advokat om-fattet af en garantiforsikring på kr. 5.000.000,00 pr. advokat pr. år.

Advokaterne er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler og rådgiver således alene om dansk ret.

Vi er ansvarlige for vores rådgivning over for vores kunder efter dansk rets almindelige regler. Vores ansvar pr. opgave er dog begrænset til kr. 500.000,00. Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte eller konsekvensøkonomiske tab.

Enhver tvist mellem en kunde og advokater skal løses efter dansk ret ved de danske domstole.

7. Klage

​Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær eller adfærd, kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

8. Lovvalg og værneting

​Enhver tvist mellem en kunde og advokater skal løses efter dansk ret ved de danske domstole.

AXEL & BORRE ADVOKATER

Hjallesevej 143

5230 Odense M

Klik her for rutevejledning

Læs cookie deklaration her

Kontakt os

Telefon: 66 11 00 22

​Steen Borre sb@axelogborre.dk

Peter Axel pa@axelogborre.dk

Åbningstider

Mandag - torsdag: 09.00 - 16.00

Fredag: 09.00 - 14.00